Vợ không cho xuất trong lồn nên đành xuất vào mồm vậy