Phương Trinh chủ tiệm tóc. Lồn cạo sạch lông. Xem xong dễ phọt