Em là cô gái mặc đầm đỏ,bỏ cả thế giới để đụ cùng tây